Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Pomorze Gdańskie, Środkowe i Zachodnie

Skandynawia Rejon Morza Północnego- Regionalizm

Podróże po Polsce, Europie i Świecie

Aktualne recenzje publikacji

i wydarzeń - dyskusja

Różne

MISJA

Celami stowarzyszenia jest aktywizowanie edukacyjne dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz innych zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwiększające możliwość udziału w życiu społecznym oraz zawodowym w związku z członkowstwem polski w Unii Europejskiej, w szczególności poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych wyczerpujących zapisy wynikające z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 9dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w związku z jej art. 3 ust. 2 obejmujących zadania w zakresie:

1.       Promocji zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym osób niepełnosprawnych.

2.       Pomocy społecznej i działalności charytatywnej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych i z wykorzystywaniem ich potencjału w pełnieniu ról społecznych.

3.       Przeciwdziałania wykluczaniu z życia społecznego i zawodowego różnych kategorii osób, w tym osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

4.       Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, a także krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci młodzieży.

5.       Upowszechnienie dobrej i sprawdzonej praktyki w rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz ochrony praw osób zagrożonych nierównym traktowaniem.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.       Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, integracyjnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

2.       Prowadzenie działalności oświatowej (szkoleniowej) i kulturalnej, w tym przez prowadzenie szkół lub placówek oświatowych zgodnie z odrębnymi przepisami, a także przez organizowanie m.in. konferencji, odczytów, spotkań i seminariów.

3.       Opracowywanie ekspertyz, opinii i stanowisk związanych z profilem działalności Stowarzyszenia.

4.       Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych –prowadzenie badań naukowych oraz poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.

5.       Prowadzenie działalności wydawniczej.

6.       Inicjowanie i organizowanie różnych form aktywizacji międzykulturowej zmierzających do pełnienia ról społecznych.

7.       Współpracę i wymianę informacji z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o podobnych do stowarzyszenia celach.

Stowarzyszenie Edukacja w Europie jest organizacją pożytku publicznego.